سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه شهید مزاری 
عضو هیات تحریریه هفته نامه 
1377/01/01 
1378/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
حزب وحدت اسلامی ‏افغانستان 
مدیر مسئول هفته نامه 
1380/01/01 
1382/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
انجمن علمی حقوقی 
معاون انجمن 
1386/01/01 
ادامه دارد 
کارهای ‏پژوهشی حقوقی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی اجتماعی سلام 
مسئول مؤسسه 
 
ادامه دارد 
فرهنگی